ISSN 1509-1074
eISSN 2084-8552
Rocznik Historii Prasy Polskiej
Redakcja i rada naukowa 

Uwagi dla autorów

Recently Published Issues:

Vol. 18 (2015) i dalsze

Vol. 17, No 4 (2014)

Vol. 17, No 3 (2014)

Vol. 17, No 2 (2014)

Vol. 17, No 1 (2014)

Vol. 16, No 2 (2013)

Vol. 16, No 1 (2013)

Vol. 15, No 2 (2012)

Vol. 15, No 1 (2012)

 Archiwum

Archiwum

Czasopismo w wersji internetowej jest dostępne bezpłatnie

The journal is
available in the Open Acces


Open Access

Rocznik Historii Prasy Polskiej = Yearbook of History of Polish Press
 organ Komisji Prasoznawczej Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Krakowie

Rocznik Historii Prasy Polskiej jest wydawnictwem ciągłym Komisji Prasoznawczej PAN Oddziału w Krakowie, wydawanym w postaci 4 zeszytów rocznie przez Polską Akademię Nauk i Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie. Czasopismo poświęcone jest przede wszystkim historii prasy, ale zamieszczane są również materiały z obszaru szeroko rozumianego prasoznawstwa. Poszczególne artykuły drukowane są w działach: „Artykuły i rozprawy", „Materiały i miscellanea", „Przeglądy i recenzje", „Kronika", „Pro memoria". Rocznik Historii Prasy Polskiej zamieszcza teksty w języku polskim lub anguielskim.

Redakcja RHPP deklaruje, że wersja drukowana czasopisma jest jego wersją podstawową.

Kontakt:
Redakcja Rocznika Historii Prasy Polskiej 
ul. Podchorążych 2/355
30-084 Kraków
tel. 012 638-66-86
e-mail: rocznikp@up.krakow.pl

Komisja Prasoznawcza Polskiej Akademii Nauk
www: http://krakow.pan.pl/komisja/szczegoly/47/
Wydawcy:
Polska Akademia Nauk, Pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków 

* W latach 2012-2013 wydawcą wersji elektronicznej był Versita Ltd. Od 2015 roku czasopismo zostało przeniesione na platformę OJS


Serwisy i bazy danych (Indexing and Abstracting):
CEJSH - The Central European Journal of Social Sciences And Humanities
Index Copernicus
BazaHum
Europeana
OCLC WorldCat
Google Scholar
Literaturdokumentation zur Geschichte Ostmitteleuropas
Citation Index of the History of Polish Media
Arianta

Dostęp w bibliotekach (Access in libraries):
- USA, UK
- Canada
- Germany
- Poland


 © Copyright by Komisja Prasoznawcza Polskiej Akademii Nauk Oddział w Krakowie. 2000-2015
 ~~ Webmaster Władysław Marek Kolasa

Deklaracja dostępności cyfrowej